ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Τριμηνιαῖο περιοδικὸ Γεωπολιτικῆς τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη

English Version  |  Ἑλληνικὴ Ἔκδοση

Ἐνδιάμεση Περιοχή

Τὸ ἱστολόγιο τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ παρὸν περιοδικό "Ἐνδιάμεση Περιοχή" στὸ ὁποῖο ὁ Κιτσίκης δημοσιεύει ἀνελλιπῶς ἄρθρα διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δημοσιεύονται στὸ τριμηνιαῖο περιοδικό, ἀπὸ τὸ 1996,εἶναι προσβάσιμο μὲ τὰ παρακάτω:

Τὸ νέο ἱστολόγιο, ἀπὸ τὸ 2016, συνεχεία τοῦ παλαιοῦ:  endiameseperiochenea.blogspot.com

Τὸ παλαιὸ ἱστολόγιο, ἀπὸ τὸ 2012 ἕως τὸ 2016: endiameseperioche.blogspot.com

__________________________________________________________________________________________Ἡ εὐρασιατικὴ ἤπειρος, τῆς ὁποίας ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι παρὰ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς χερσονήσους, διαιρεῖται, λόγῳ χιλιετοῦς ἱστορίας, σὲ τρεῖς μεγάλες πολιτισμικὲς περιοχές : α) τὴν Δύση ἤ Δυτικὴ Εὐρώπη, ποὺ περιλαμβάνει ἐπιπλέον σήμερα, τὴν Βόρειο καὶ Νότιο Ἀμερική, τὴν Αὐστραλία καὶ τὴν Νέα Ζηλανδία· β) τὴν Ἀνατολὴ ἤ Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ περιλαμβάνει τρεῖς χερσονήσους : Ἰνδία, Νοτιοανατολικὴ Ἀσία (μὲ τὴν Ἰνδονησία), Κίνα (μὲ τὴν Κορέα καὶ τὴν Ἰαπωνία)· γ) τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή (στὸν χάρτη τῆς Εὐρασίας, σὲ γκρίζο φόντο) ποὺ εὑρίσκεται μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως.

(Δημ. Κιτσίκη, Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας στὸν Κ' αἰῶνα, Γ' ἔκδοση, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 1998, σ.42)


Πίναξ τῶν κυριωτέρων χαρακτηριστικῶν τῶν δύο μεγάλων παρατάξεων στὴν Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας

 ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
 Νεωτεριστές Παραδοσιακοί
Κοινωνικὴ προέλευση Μεγαλομεσαία ἀστικὴ τάξη. Διανοούμενοι. Ἐργάτες. Μικροαστοί. Μικροϊδιοκτῆτες ἀγρότες. Μεγαλογαιοκτήμονες. Μεγαλομεσαία ἀστικὴ τάξη, θῦμα τῆς δυτικῆς διεισδύσεως. Ἀγρότες.
Ἰδεολογικὴ τοποθέτηση Ἀστικὸς κοσμοπολιτισμὸς μὲ ἐργατικὸ διεθνισμό. Ἐθνικισμὸς γαλλικοῦ τύπου. Ρασιοναλισμὸς Δυτικῆς Ἀναγεννήσεως. Δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ὕπαρξη τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς. Βαλκανοασιατικὸς ἑλληνισμὸς τοῦ Ρήγα. Ὀθωμανισμός. Ἐθνικισμὸς γερμανικοῦ τύπου. Οὐδετερισμός. Ἰσότιμος ἑλληνοτουρκισμός. Ρουσσωϊσμός. Βαθειὰ προσήλωση στὴν λαϊκὴ ψυχή. Βυζαντινοθωμανικὸς οἰκουμενισμός. Αὐτοκρατορικὸς ἑλληνοτουρκισμός. Πανισλαμισμός. Προσήλωση στὴν ἔννοια τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς.
Πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ καθεστώς Συνταγματικὴ βασιλεία ἤ κοινοβουλευτικὴ ἀβασίλευτη δημοκρατία μὲ οἰκονομικὸ φιλελευθερισμὸ ἤ Δικτατορία τοῦ προλεταριάτου μέ κολλεκτιβισμό. Αὐταρχικὸ καθεστὼς κατ' οὐσίαν ἀντιβασιλικό - ἡ βασιλεία καταργεῖται ἤ παραμένει συμβολικά - μὲ κρατισμὸ καὶ ἀλληλεγγυϊσμό. Ἀπόλυτη μοναρχία μὲ μερκαντιλισμό.

Τρέχον Τεῦχος
Ἄρθρα Τρέχοντος Τεύχους
Ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ ὡς κέντρο τοῦ ἐπερχομένου ἈρμαγεδδῶνοςἘνδοκαπιταλιστικὸς διχασμὸς καὶ ἀμερικανικὴ παρακμήΤὸ τέλος τῆς Ἑλλάδος;Ἡ καταγωγὴ τῶν Πομάκων